Empresa


 

Intervenim els espais en funció de les necessitats específiques de cada client, ja siguin privats, públics o centres de treball. Desenvolupem projectes globals d’arquitectura i interiorisme i oferim un servei integral per a l’execució dels mateixos.

Cases
Habitatges
Espais comercials
Hotels
Recuperació i rehabilitació
Empreses
Centres de treball
Recepcions
Espais lúdics
Mobiliari.

La nostra activitat és el Disseny Integral d’espais en tots els seus àmbits i processos per adequar-los a les activitats a què es van a destinar, buscant solucions pràctiques i estètiques que li confereixin un caràcter individual i exclusiu.
Un equip de professionals del disseny projectem la imatge del seu negoci o habitatge, optimitzem l’espai i dotem de totes les qualitats estètiques i pràctiques necessàries per al seu funcionament. Oferim el producte més adequat per a cada equipament i duem a terme la seva realització amb un ampli equip d’industrials qualificats, controlant tot el procés d’execució per obtenir un petit resultat final.

 

Intervenimos los espacios en función de las necesidades específicas de cada cliente, ya sean privados, públicos o centros de trabajo. Desarrollamos proyectos globales de arquitectura e interiorismo y ofrecemos un servicio integral para la ejecución de los mismos.

Casas
Viviendas
Espacios comerciales
Hoteles
Recuperación y rehabilitación
Empresas
Centros de trabajo
Recepciones
Espacios lúdicos
Mobiliario

Nuestra actividad es el Diseño Integral de espacios en todos sus ámbitos y procesos para adecuarlos a las actividades a qué se van a destinar, buscando soluciones prácticas y estéticas que le confieran un carácter individual y exclusivo.

Un equipo de profesionales del diseño proyectamos la imagen de su negocio o vivienda, optimizamos el espacio y dotamos de todas las cualidades estéticas y prácticas necesarias para su funcionamiento. Ofrecemos el producto más adecuado para cada equipamiento y llevamos a cabo su realización con un amplio equipo de industriales cualificados, controlando todo el proceso de ejecución para obtener un pequeño resultado final.